Privacy Statement en Cookie Policy

DEFINITIE VAN BEGRIPPEN
In onderstaand document komen de volgende termen voor, welke we graag toelichten als volgt:

  • OPEN Business Leaders: OBL, Handelsnaam van Business Leaders B.V., Dienstverlener
  • Onderneming/Organisatie/Bedrijf: Het lid, betaalt het lidmaatschap van OBL
  • Leiders van organisaties (o.a. CEO’s/Managing Directors/DGA/Bestuurder): De deelnemer, vertegenwoordigd het lidmaatschap

ALGEMEEN
Veel leiders ontdekken dat ze niet op hun eindstation zijn aangekomen als ze aan de top van een organisatie staan. Integendeel, hun groei als leider én als mens mag zich nu verder verdiepen en versnellen. Veel vooruitstrevende ondernemingen hebben inmiddels voor ons concept gekozen hun leiders zich verder te laten ontwikkelen in hun leiderschap en hen te laten groeien als leider en als mens. Daarmee helpen zij hun onderneming naar een hoger plan.

In een technologisch exponentieel ontwikkelende wereld faciliteert OPEN Business Leaders (OBL) groeipaden die leiders scherp houden op relevante trends en hen ontwikkelen in hun leiderschap. We openen deuren naar werelden en bieden leden het grootste sector overstijgende netwerk voor CEO's van grote en middelgrote organisaties in Nederland en België.

Om die deuren te kunnen openen, maar ook als je als lid op andere wijze gebruik maakt of wenst te maken van onze diensten, vragen wij de deelnemers ons hun gegevens te verstrekken die we verzamelen of anderszins gebruiken, met het doel hun leiderschap te ontwikkelen, onze dienstverlening aan hen te blijven verbeteren en deze meer en meer te laten aansluiten bij hun behoeften. Denk daarbij aan de gegevens die we nodig hebben voor de vastlegging van hun lidmaatschap, de scan die wij de deelnemers vragen uit te voeren en de app waarmee zij zich kunnen inschrijven voor onze events. Wij vragen deze gegevens aan de deelnemers om onze matches waardevol te maken en de meerwaarde van het lidmaatschap voor het lid en voor hen als leider te vergroten, om hen te helpen groeien als leider en als mens, zodat het lid daarvan kan profiteren en groeien. Zonder de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij onze bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren. Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan wij de identiteit van de deelnemers kunnen herleiden zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer etc. Wij verwerken de persoonsgegevens van de deelnemers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We slaan deze gegevens op in een beveiligde externe omgeving, grotendeels in softwaresystemen in de Cloud.

Met dit privacystatement informeren wij jou als lezer, onze leden en deelnemers, onze werknemers, onze leveranciers en de bezoekers van onze website over het gebruik van deze persoonsgegevens, het doel van de verwerkingen, de beveiliging van de gegevens, hun rechten als betrokkene, zoals het recht op inzage en verwijdering van hun gegevens en over de mogelijke ontvangers van deze gegevens.

Wij willen de privacy van onze leden, de deelnemers en van de gebruikers van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid de privacy van alle betrokkenen te beschermen en een eerlijk, transparant beleid vast te leggen dat rekening houdt met eenieders belangen. Met dit statement vertrouwen wij erop daar een belangrijk deel aan bij te dragen. Als je desalniettemin vragen en/of opmerkingen hebt, klik dan hier om je vraag te stellen of je opmerking te geven.

Wij zullen de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. Om die reden voldoen wij aan de eisen die de toepasselijke wetten en verordeningen, zoals de Telecommunicatiewet en de AVG-verordening aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt en verwerken niet meer gegevens dan voor het doel noodzakelijk.

Voor onze dienstverlening leggen wij gegevens vast die wij of ter uitvoering van een wet, of voor de uitvoering van een overeenkomst en/of voor (het optimaliseren van) onze dienstverlening en/of op grond van een (ander) gerechtvaardigd belang gebruiken. In geen geval verstrekken wij gegevens zonder toestemming aan derden.

TOEPASSELIJKHEID
Dit privacystatement is van toepassing op alle diensten van OBL en op het bezoek van onze website. Het is dus van toepassing op alle aan ons verstrekte informatie door leden, deelnemers, sollicitanten, werknemers, bezoekers van de website, leveranciers etc.

Je dient je ervan bewust te zijn dat wij helaas geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het privacy beleid van andere ondernemingen en/of sites en bronnen, ook niet als wij daarnaar op onze website verwijzen.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT
OBL hecht eraan te benadrukken dat het voor jou als bezoeker van de website of als de deelnemer niet verplicht is je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als je lid wordt van ons netwerk, hebben wij wel ten minste de NAW-gegevens en de functietitel van de deelnemer nodig voor de inschrijving in ons netwerk, om vast te stellen of hij aan ons profiel voldoet en voor de verzending van de factuur. Om onze dienstverlening waardevol te maken, zullen wij hem om meer persoonsgegevens vragen. De deelnemer kan er zelf voor kiezen deze gegevens al dan niet aan ons te verstrekken. Ook kan hij ervoor kiezen zijn gegevens al dan niet zelf in te voeren in onze app/online community. Daarbij geldt wel dat deelnemers onze dienstverlening als waardevoller ervaren als zij meer dan slechts hun naam en functietitel met ons hebben gedeeld.

WEBSITE
Met het begrip website verwijzen wij naar ieder gebruik van onze webpagina’s onder de domeinnaam: https://www.businessleaders.nl en https://www.businessleaders.be en naar alle diensten die wij op de betreffende webpagina’s aanbieden. Wij verwerken de persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de website en de daarmee verbonden diensten beschikbaar te houden. In dit privacystatement leggen wij je uit welke gegevens wij voor welke doeleinden verwerken.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen gegevens over de gebruikers van de website, zoals de duur van het bezoek, het domein, het browsertype, de door jou bezochte pagina’s en je IP-adres. Met deze gegevens kunnen wij je in beginsel niet identificeren, omdat je IP-adres slechts tot de naam van je provider of van je bedrijfsnetwerk leidt.

Ook verzamelen wij je gegevens als je die uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons ter beschikking hebt gesteld, bijvoorbeeld door het invullen van het contact-/aanmeldformulier. Deze informatie bestaat onder meer uit je naam, je e-mailadres en je telefoonnummer, alsmede uit de vragen die je in dit formulier aan ons hebt gesteld, een en ander in combinatie met je internetgedrag zoals beschreven in dit privacystatement.

Deelnemers
Een deel van de website is slechts toegankelijk voor de deelnemers, niet voor overige bezoekers. Op dit beveiligde deel van de website verwerken wij de persoonsgegevens die de deelnemers aan ons ter beschikking hebben gesteld met het doel hun leiderschap verder te ontwikkelen. Ook kunnen de deelnemers zich hier inschrijven voor onze events en gebruik maken van onze overige dienstverlening. Ook gebruiken wij de gegevens voor marketingdoeleinden en -campagnes. Daarnaast gebruiken we dit gedeelte om de leden en deelnemers op de hoogte te stellen van onze gerichte OBL-tools, zoals onze OBL-Circles, onze OBL-publicaties en onze OBL-events.

Ook verwerken we persoonsgegevens van de deelnemers in ons ledenbestand. Om ons ledenbestand te kunnen uitbreiden, verzamelen we ook de gegevens (e-mailadressen) van mogelijke of aspirant-deelnemers en gebruiken wij hun gegevens voor marketingdoeleinden en -campagnes.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij gebruiken de vrijwillig door jou in het contact-/aanmeldformulier verstrekte persoonsgegevens om je vragen te beantwoorden en met je te communiceren. Je kunt je verzoek en/of je vragen te allen tijde intrekken en ons verzoeken te stoppen met de verzending van aan je mailadres gerichte e-mailberichten. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren en om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Wij verzamelen de IP adressen van gebruikers van de website om eventueel geïnteresseerde bedrijven te benaderen voor een kennismaking. Wij kunnen de informatie die je op de website hebt achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op je verzoeken aan te passen op je wensen. Wij kunnen deze informatie eveneens gebruiken om de beleving van onze website voor je te verlevendigen en om deze persoonlijker te maken.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Op het besloten deel van de website treft de deelnemer zijn eigen profiel aan. Wij vullen uitsluitend zijn naam en functie in. Hij kan zijn profiel te allen tijde wijzigen, om ervoor te zorgen dat de gegevens juist en volledig zijn. Indien hij dat wenst, kan hij ons ook verzoeken de gegevens te verwijderen. Indien de deelnemer zich inschrijft voor een event is dat uitsluitend voor de overige deelnemers en (vanzelfsprekend) voor ons zichtbaar. Dit heeft tot doel dat iedereen weet welke deelnemers  naar welke events gaan, zodat de overige deelnemers  hun bezoek daarop kunnen afstemmen. Het kan waardevol zijn een bepaalde deelnemer opnieuw te ontmoeten en om die reden maken we deelname voor inzichtelijk voor onze deelnemers. Ook kunnen wij de informatie gebruiken om onze deelnemers  een reactie te sturen. Voorts doen we onderzoek naar de events om na te gaan welke goed zijn bezocht en welke minder om zo te onderzoeken waaraan onze deelnemers behoefte hebben om dusdoende de events telkens beter op hun wensen en behoeften te kunnen laten aansluiten.

Toestemming
Als je ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze te allen tijde intrekken.

Links
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang van die partijen met je gegevens. Voor de omgang van die partijen met je persoonsgegevens verwijzen wij je naar het privacystatement van de website die je bezoekt.

LEDEN- EN PROSPECTBESTAND
Wij verwerken de gegevens van deelnemers in ons ledenbestand en de gegevens van aspirant-deelnemers in ons prospectbestand. Wij voeren persoonlijke gesprekken met de (aspirant)-deelnemers. Deze gesprekken leggen wij vast in gespreksverslagen. Voor zover deze (aspirant)-deelnemers bijzondere persoonsgegevens met ons hebben gedeeld, leggen wij deze niet vast. Alle persoonsgegevens verkrijgen wij van de (aspirant)-deelnemers zelf.

Welke gegevens verzamelen wij?
De gegevens die wij vastleggen zijn afhankelijk van de gegevens die de (aspirant)-deelnemers met ons hebben gedeeld. Om onze dienstverlening te optimaliseren, leggen wij al het in het gesprek besprokene vast, dit met uitzondering van bijzondere persoonsgegevens. Wij kunnen al naar gelang wat de (aspirant)-deelnemers ons hebben verteld de volgende categorieën van persoonsgegevens vastleggen: NAW-gegevens, persoonlijke kenmerken, leefgewoonten, samenstelling van het gezin, vrijetijdsbesteding en interesses, beroep en betrekking, opleiding en vorming en lidmaatschap van een vereniging.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij verwerken de vrijwillig door (aspirant)-deelnemers verstrekte persoonsgegevens om hen beter te leren kennen om zodoende waardevolle matches te kunnen realiseren, waardevolle businessmogelijkheden te spotten, het leiderschap van deelnemers te ontwikkelen en onze dienstverlening aan hen te optimaliseren. Ook gebruiken wij de gegevens om hen uit te nodigen voor en/of hen te verleiden deel te nemen aan onze evenementen of gebruik te maken van onze overige dienstverlening en/of om hen te verleiden deelnemer te worden van ons uitgebreide netwerk teneinde hun organisatie naar een hoger plan te helpen. Dit doen wij onder meer door het matchen van deelnemers, door middel van het organiseren van gerichte events, door deelnemers de mogelijkheid te bieden zich in te schrijven voor specifieke circles en/of aandachtsgebieden/ interesses/markten. Ook gebruiken wij de gegevens voor verzending van de factuur.

Toestemming
Als je ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze te allen tijde intrekken.

APP
Onderdeel van onze dienstverlening aan leden is de app. De app is exclusief toegankelijk voor deelnemers. Wij hebben de app ontwikkeld om deelnemers de mogelijkheid te bieden zich eenvoudig te kunnen inschrijven voor onze events en om te zien welke matches met andere deelnemers beschikbaar zijn. Ook gebruiken we dit gedeelte om onze deelnemers op te hoogte te stellen van onze gerichte OBL-tools voor deelnemers, zoals onze OBL-Circles, onze OBL-publicaties en onze OBL-events.

Wij voeren de naam en functie van de deelnemers in de app in, alsmede algemene gegevens van het lid. Als wij toestemming daarvoor hebben gekregen, voeren wij de ook foto van de deelnemer in. Voor het overige kunnen de deelnemers hun eigen gegevens al naar gewenst aanvullen en/of corrigeren en weer verwijderen. Ook kunnen zij met de app eenvoudig zien wie nog meer naar de events gaan. Dit zodat zij hun bezoeken aan de events kunnen afstemmen aan de aanwezigheid van anderen. Dat betekent dat op het moment dat zij zich voor een event inschrijven dit ook voor andere deelnemers zichtbaar is. Wij verwerken ook gegevens over het gebruik van de app, met name om na te gaan of onze deelnemers voldoende gebruik maken van de gelegenheden die het lidmaatschap hun biedt. Als een deelnemer lange tijd geen gebruik heeft gemaakt van onze diensten nemen wij persoonlijk contact met hem op om na te gaan hoe het gaat en of wij mogelijk onze dienstverlening voor de deelnemer persoonlijk kunnen verbeteren.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij voeren zelf de naam en de functietitel van de deelnemer, alsmede algemene gegevens van het lid in. Voor het overige verwerken wij de persoonsgegevens die de deelnemer zelf heeft ingevuld. Veel deelnemers uploaden hun foto, vertellen over hun vrijetijdsbesteding en interessegebieden en/of over de samenstelling van hun gezin. De deelnemers kunnen de gegevens zelf te allen tijde invoeren, wijzigen, verbeteren, aanvullen of verwijderen. Dit kunnen zij in de app zelf doen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij verwerken de vrijwillig door onze deelnemers verstrekte persoonsgegevens om de inschrijving van de deelname aan de events te registreren. Deelname aan de events is zichtbaar voor de overige deelnemers. Dit zodat zij hun bezoek aan de events kunnen afstemmen op de aanwezigheid van een specifieke deelnemer of op het aantal deelnemers aan het event. Ook kunnen de deelnemers de matches zien die OBL voor hen heeft gemaakt. Deze matches zien uitsluitend op de deelnemers die het betreft. De andere deelnemers zien deze matches niet.

Toestemming
Als je ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze te allen tijde intrekken.

SCAN
Onderdeel van onze dienstverlening aan deelnemers is de scan. Wij verzenden al onze deelnemers een vragenlijst met het verzoek deze in te vullen. Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig. Invulling van de vragenlijst helpt ons onze dienstverlening aan deelnemers te optimaliseren.

Welke gegevens verzamelen wij?
Met de scan verzamelen wij algemene bedrijfsgegevens, zakelijke interesses en gegevens over de drijfveren van deelnemers. De gegevens over de drijfveren zijn niet toegankelijk tenzij de deelnemer daarom uitdrukkelijk verzoekt.  De bedrijfsgegevens, drijfveren en zakelijke interesses gebruiken wij om de deelnemers te matchen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij gebruiken de bedrijfsgegevens, zakelijke interesses en drijfveren om de deelnemers te matchen met andere deelnemers. De gegevens van de drijfveren kunnen wij niet uitlezen, de match op basis van drijfveren vindt code encrypted plaats. Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens is de deelnemer te verbinden aan andere deelnemers, kennis te geven van zijn persoonlijkheid en van wat hem drijft en de deelnemer met die kennis te helpen zich verder te ontwikkelen als leider.

Toestemming
Als je ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze te allen tijde intrekken.

NIEUWSBRIEF
We houden betrokkenen van ons netwerk graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in onze organisatie. Om die reden versturen wij onze nieuwsbrieven. Je kunt je via ons contactformulier inschrijven voor onze nieuwsbrief, of door hier te klikken. Wij verzenden onze nieuwsbrieven via Mailchimp.

Welke gegevens verzamelen wij?
Om onze nieuwbrieven te versturen, verzamelen wij de namen en e-mailadressen van geïnteresseerden.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Voor het verzenden van de nieuwsbrief aan geïnteresseerden.

Toestemming intrekken/uitschrijven nieuwsbrief
Als je geen nieuwsbrief van ons meer wilt ontvangen, kun je eenvoudig de verzending van de nieuwsbrief staken door op de knop ‘uitschrijven nieuwsbrief’ te klikken. Je persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de lijst. Je kunt ook hier klikken

WERVINGSMAILS
We nodigen onze mogelijke of (aspirant)-deelnemers graag uit voor onze events en laten hen kennismaken met onze dienstverlening. Om die reden versturen wij onze persoonlijke wervingsmails. Om onze wervingsmails te versturen, verzamelen wij NAW-gegevens en mailadressen. Wij verzenden de mails via Outlook en Mailchimp.

Welke gegevens verzamelen wij?
Om onze wervingsmails te versturen, verzamelen wij de voornaam, achternaam en het e-mailadres van (mogelijk) geïnteresseerden in onze dienstverlening.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Om mogelijke of aspirant-deelnemers uit te nodigen voor onze events en ze kennis te laten maken met onze dienstverlening.

Toestemming
Als je geen wervingsmails meer wilt ontvangen, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen. Wij zullen je gegevens dan bewaren op de lijst ‘niet meer te benaderen’ zodat je ook nadien niet meer zult worden benaderd. Als je dat niet wilt, kun je ons verzoeken je gegevens ook van deze lijst te verwijderen. Wij zullen je naam dan ook van die lijst schrappen. Het risico bestaat dan wel dat wij je na enige opnieuw benaderen omdat niet meer bekend is dat je niet meer door ons wilt worden benaderd. Klik hier om je gegevens te verwijderen

E-MAIL EN CONTACTFORMULIER
Als je ons een e-mail stuurt of een vraag via het contactformulier aan ons zendt, bewaren wij die berichten totdat ze zijn afgehandeld. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Insyde B.V. of op die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COOKIES
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en de bezoeken aan onze website, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en onze website kunnen optimaliseren.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Insyde B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren en om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Wij kunnen de informatie die gebruikers op de website hebben achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op de verzoeken aan te passen op de behoeften van gebruikers. Wij kunnen deze informatie eveneens gebruiken om de beleving van onze website te verlevendigen en om deze persoonlijker te maken.

Toestemming intrekken
De toestemming die je hebt verleend voor het gebruik van cookies kun je te allen tijde intrekken. Je kunt deze eenvoudig intrekken door onderstaande stappen te ondernemen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om jou een bericht te sturen dat een cookie is verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en/of andere websites, niet correct functioneren als cookies in je browser zijn uitgeschakeld.

RECHTEN VAN BETROKKENEN
Wij vinden een transparant privacystatement van belang. Ook vinden wij het belangrijk je te wijzen op de rechten die je kunt uitoefen. Als betrokkene heb je het recht je persoonsgegevens in te zien en om (te verzoeken om) ze te (laten) corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Omdat wij een besloten groep van leiders vormen, vinden wij het van groot belang dat derden niet met de privégegevens van onze deelnemers aan de haal kunnen gaan en met slechts een e-mail om inzage van hun gegevens kunnen verzoeken. Om die reden vinden wij het van belang dat deelnemers uitsluitend inzage in hun gegevens kunnen verkrijgen als ze daarom persoonlijk verzoeken, zodat we de identiteit van de verzoeker met zekerheid kunnen vaststellen.

Om het eenvoudiger te maken, is het mogelijk om bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk (bijpraat)gesprek met één van onze medewerkers om inzage te verzoeken. Het is wel zo praktisch dat je dit van tevoren aan ons mededeelt, zodat onze medewerker aan je verzoek kan voldoen. Je kunt je inzageverzoek aankondigen via het mailadres: privacy@businessleaders.nl. Je kunt daarin bijvoorbeeld ook om kopieën van je gegevens verzoeken. Ook hierbij geldt dat het praktisch is dat we dat van tevoren weten, zodat we de gegevens voor je kunnen meenemen naar een persoonlijk gesprek.

Je kunt ons tevens verzoeken de van jou bekende gegevens aan te vullen, te verbeteren, te corrigeren of te verwijderen. In de app kunnen deelnemers zelf hun gegevens wijzigen, aanvullen of verbeteren. Ook hebben deelnemers het recht op rectificatie en wissing van de gegevens (het recht op vergetelheid). Wij zullen de gegevens verwijderen als ze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld of als we ze op een andere manier in strijd met een wet hebben gebruikt. Als je dat wilt, zullen we je gegevens volledig wissen, zodat je niet meer bij ons bekend bent.

Je hebt het recht om de gegevensverwerking te beperken. Dat willen zeggen dat je ons kunt verzoeken een deel van de gegevensverwerking te staken en een ander deel wel voort te zetten. Ook heb je het recht op dataportabiliteit. Dat willen zeggen dat wij jouw gegevens op gecomprimeerde wijze aan je leveren, zodat je ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. Je kunt ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking als je van mening bent dat jouw specifieke belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang tot verwerking ervan. Als je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking zullen we je bezwaren wegen en vervolgens een weloverwogen besluit nemen ten aanzien van de gegevensverwerking. Als je het daarmee niet eens bent of als je overigens bezwaar hebt tegen de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt de klacht eenvoudig indienen via de website van de AP. Ook heb je het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten, het recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen en recht op schadevergoeding als sprake is van privacy schending. Tot slot hebben betrokkenen nu ook collectief een actierecht.

Als je vragen of opmerkingen hebt of gebruik wilt maken van één van de genoemde rechten kun je contact opnemen via het mailadres: privacy@businessleaders.nl.

Om aan onze informatieplicht te voldoen, plaatsen wij dit privacystatement op onze websites. Als lid en/of deelnemer van onze onderneming overhandigen wij de deelnemer een exemplaar van dit privacystatement. Onderaan onze mails vind je in de disclaimer eveneens een link naar dit privacystatement.

PROFILING
OBL maakt geen gebruik van profiling. Ook onderwerpen wij onze leden niet aan geautomatiseerde besluiten.

NIET-BENADEREN-REGISTER
Als je geen wervingsmails meer wilt ontvangen, kun je ons een mail sturen met het verzoek je gegevens te verwijderen. Wij zullen je gegevens dan bewaren op de lijst ‘niet meer te benaderen’ zodat je ook nadien niet meer zult worden benaderd. Als je dat niet wilt, kun je ons ook verzoeken je gegevens van deze lijst te verwijderen. Wij zullen je naam en mailadres dan ook van deze lijst schrappen. Het risico bestaat alsdan wel dat wij je na enige opnieuw benaderen omdat niet meer bij ons bekend is dat je niet (meer) wilt worden benaderd. Als een mogelijk of aspirant-lid niet tot de doelgroep behoort, omdat hij geen leider van een onderneming is of anderszins niet aan de vereisten van lidmaatschap voldoet, plaatsen wij hem ook in het register om onnodige toekomstige mailingen te voorkomen. Tot slot plaatsen wij leiders op deze lijst die daarom expliciet hebben verzocht.

Welke gegevens verzamelen wij?
Voor deze lijst verwerken wij de naam en het e-mailadres van de betrokkene.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Om ervoor zorg te dragen dat de betrokkene geen mailingen of andere contactverzoeken van ons ontvangt.

Toestemming
Als je niet wil dat je gegevens via dit register bij ons bekend zijn, kun je hier klikken om je gegevens van deze lijst te verwijderen. Wij zullen je naam dan ook van deze lijst schrappen. Het risico bestaat alsdan wel dat wij je na enige tijd opnieuw benaderen omdat niet meer bekend is dat je niet meer wilt worden benaderd.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van onze deelnemers te beveiligen. We zorgen ervoor dat de beveiliging van de persoonsgegevens gelet op de stand van de techniek voldoende is om onrechtmatige verwerking, ongeoorloofde toegang, aanpassing, openbaarmaking of verlies van hun gegevens zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor zover dat mogelijk is zorgen we voor encryptie van de gegevens. Alleen de medewerkers die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn, hebben toegang tot de persoonsgegevens. Zij zijn daarbij contractueel gebonden aan een geheimhoudingsbeding. Wij gebruiken de persoonsgegevens bovendien alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen.

Op ons kantoor geldt een privacy beleid, waarin het belang van gegevensbescherming uitgangspunt is. Dit beleid overhandigen wij aan al onze medewerkers, dus ook aan zzp’ers en overige opdrachtnemers die wij inschakelen, aan stagiaires en aan uitzendkrachten. Ons privacy beleid behelst onder meer een clean desk policy, het verbod om wachtwoorden op te slaan, het verbod om persoonsgegevens voor privédoeleinden te bekijken of te verwerken en het verbod op persoonsgegevens op een lokale schijf op te slaan. Wij hebben een training aan onze medewerkers geboden om hun bewustzijn ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens te vergroten.

Wij werken uitsluitend samen met betrouwbare verwerkers met wie wij deugdelijke overeenkomsten hebben gesloten.

Meldplicht Datalekken
Als persoonsgegevens in handen van een onbevoegde terecht komen, spreken we van een datalek. In de praktijk is vaak sprake van een datalek als een medewerker per ongeluk zijn laptop, telefoon en/of een usb-stick in het openbaar vervoer of een andere openbare plek heeft laten liggen of als deze zijn gestolen, als de gegevens van een onderneming zijn gehackt, als een medewerker per ongeluk een bestand met persoonsgegevens per e-mail aan een onbevoegde verstuurt of als computerbestanden op een andere wijze zijn uitgelekt. OBL registreert alle (kleine en grote) datalekken intern. Als sprake is van een datalek met een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als die gevolgen zich al hebben verwezenlijkt, meldt OBL het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. OBL meldt het datalek ook aan degene wiens gegevens het betreft als het naar alle waarschijnlijkheid ongunstige gevolgen heeft of zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer en OBL geen zwaarwegende redenen heeft tot het achterwege laten van de melding.

BEWAARTERMIJNEN
In beginsel bewaren wij je gegevens zolang als dat nodig is. Voor nieuwsbrieven betekent dat dat wij je gegevens bewaren tot het moment dat je je voor de nieuwsbrief hebt uitgeschreven. Alsdan zullen ze worden vernietigd. Voor de wervingsmails betekent dat dat wij je gegevens bewaren tot het moment dat je ons hebt verzocht de gegevens te verwijderen. Wij zullen je gegevens dan bewaren op de lijst ‘niet meer te benaderen’ zodat je ook nadien niet meer zult worden benaderd. Als je dat niet wilt, kun je hiertegen bezwaar maken. Wij zullen je naam en e-mailadres dan ook van die lijst schrappen. Het risico bestaat alsdan wel dat wij je na enige opnieuw benaderen omdat niet meer bekend is dat je niet (meer) wilt worden benaderd. Voor onze deelnemers betekent dat wij hun gegevens ten minste gedurende de looptijd van het lidmaatschap bewaren. Als wij hun toestemming hebben verkregen, zullen we de NAW-gegevens langer bewaren, zodat we ze ook na beëindiging van het lidmaatschap nog op de hoogte kunnen blijven stellen van onze evenementen en dienstverlening en ze mogelijk nog in contact kunnen brengen met relevante of interessante anderen.

DERDEN EN VERWERKERS
Zonder jouw toestemming delen wij je informatie niet met derden (en dus zeker niet met adverteerders). Wij delen je gegevens alleen als het op jouw uitdrukkelijk verzoek geschiedt, zoals bijvoorbeeld de uitslag van de scan. In dat geval zal alleen een gecertificeerd coach de gegevens van de scan kunnen inzien en een gesprek daarover met je plannen teneinde je inzichten te geven in je krachten en je leiderschap ook op menselijk vlak verder te verdiepen en te ontwikkelen.

Wel kunnen wij je persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons een dienst aan je leveren, waarbij je persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die dienst. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

WIJZIGINGEN
OBL behoudt zich het recht haar privacystatement te wijzigen. Als sprake is van wezenlijke wijzigingen zullen wij je daarvan bij nieuwsbrief of e-mailbericht op de hoogte stellen.

De laatste versie van dit privacystatement dateert van 21-05-2018.

VRAGEN, FEEDBACK EN CONTACT
Met dit privacystatement en cookiebeleid hebben we je duidelijkheid willen geven over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan. We controleren regelmatig of we aan dit privacystatement en cookiebeleid voldoen. Als je vragen over dit privacystatement hebt, kun je contact met ons opnemen:

OPEN Business Leaders
Tractieweg 41, Studio E
3534 AP  UTRECHT

Klik hier om je vraag via mail te versturen